ARBETSPLATSPROVAREN
Vad är Arbetsplatsprovaren?
Din arbetsplats har beslutat sig för att kartlägga arbetsmiljön. Arbetsplatsprovaren är ett verktyg som hjälper till att ta reda på hur det ser ut på din arbetsplats. Med hjälp av ett antal frågor som alla på arbetsplatsen svarar på, blir det lättare att upptäcka de områden som behöver förändras eller förbättras. Frågorna kan t.ex handla om ledarskap, stämning bland arbetskamrater eller kvalitén på arbetsplatsens utrustning.

Dina svar är alltid anonyma
Alla svar är anonyma. Den som deltar uppger endast ålder, kön och avdelning. Med hjälp av dessa uppgifter kan man sedan jämföra resultaten mellan olika typer av grupper.

Hur presenteras resultaten?
Resultaten presenteras som diagram vilket blir väldigt lättöverskådligt. I Arbetsplatsprovaren kan du själv välja att se dina egna resultat efterhand du svarar på frågorna. När alla deltagare är färdiga analyseras resultaten tillsammans med er handledare. Bedömningsgrunden är framtagen av Mittkompetens.

Vem är min handledare?
Under knappen Support finns namn och kontaktuppgifter på den person på din arbetsplats som är ansvarig.

ARBETSMILJÖARBETE
Vad är  "systematiskt arbetsmiljöarbete"?
Arbetsplatsprovaren är en del av ert systematiska arbetsmiljöarbete. För att lyckas med att få en bra arbetsmiljö behöver man arbeta systematiskt d.v.s. man ska planera, genomföra och följa upp de åtgärder som behövs för att se till att alla mår bra på arbetsplatsen, både fysiskt och psykiskt. Vill du veta mer om systematiskt arbetsmiljöarbete, se Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se.

Hur ska vi lyckas?
Det viktigaste för att lyckas förändra och förbättra arbetsmiljön, är att ALLA är överens om att ni, gemensamt, aktivt ska börja arbeta med er arbetsmiljö. Kom ihåg att kartläggningen med hjälp av Arbetsplatsprovaren är endast EN del i en lång rad åtgärder.

En medarbetare som trivs, känner sig delaktig och kan påverka, är den viktigaste faktorn för verksamhetens framgång.

FRÅGOR OCH SVARSALTERNATIV
Hur har frågorna valts ut?
Frågor och svarsalternativ har konstruerats av Mittkompetens tillsammans med experter. Frågorna är baserade på svensk arbetsmiljölagstiftning, arbetsmiljöverkets prioriterade områden, viktiga frågor inom tjänstemannasektorn och grunden för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Svarsalternativen
Välj det svarsalternativ som du själv tycker passar. Vid varje fråga kan du även skriva egna kommentarer.

De svarsalternativ som finns i Arbetsplatsprovaren är följande:

Ja, alltid
Ja, ofta
Ja, ibland
Nej, inte så ofta
Nej, ytterst sällan
Nej, aldrig

Eller

Mycket bra
Bra
Ganska bra
Ganska dåligt
Dåligt
Mycket dåligt

Eller

Ja
Nej

Ämnesområden
De ämnesområden som finns med i Arbetsplatsprovaren uppfyller tillsammans basnivån för vad de flesta arbetsplatser behöver för att kunna kartlägga hela arbetsmiljön.

Vill du veta mera, kontakta din handledare eller Mittkompetens direkt.
Lycka till!